Jaarverslag 2016 – 2017

Jaarverslag 2016–2017

Vergaderingen

Het bestuur is zesmaal bijeen geweest voor een bestuursvergadering (19 mei, 18 augustus, 30 augustus, 3 november, 17 januari en 28 maart); deze vergaderingen waren beurtelings bij één der bestuursleden thuis.

De voorjaarsvergadering werd gehouden op 19 april 2016 in de Herboren Toren in Burgerbrug. Er waren 44 leden aanwezig.

In het bestuur waren Ineke van Stuijvenberg en Nettie Wezelman aftredend en herkiesbaar. Beide dames werden zonder problemen herbenoemd.

De kascommissie bestaande uit Jan Sampimom en Dirk Smit hebben de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. In de nieuwe kascommissie werden Dirk Smit en Jaap v.d. Ploeg benoemd met Anke van Loo als reserve.

De contributie bleef onveranderd vastgesteld op € 20,– per jaar.

Na de pauze hield de heer E. Zwijnenberg van de Stichting De Zijper Molens een bijzonder boeiende lezing over de geschiedenis van deze mooie molens.

De najaarsvergadering werd op 26 oktober 2016 gehouden in het kerkje in Oudesluis. Vooraf was er voor de liefhebbers in de Herberg een echte Oudersluizer stamppot-maaltijd.

Bij de vergadering waren maar liefst 104 aanwezigen. Na een kort huishoudelijk gedeelte vertelde Teun van der Steeg het verhaal van 400 jaar Oudesluis. Het Oudesluizer Gelegenheidskoor o.l.v. Kees Doets trad die avond 2x op.

Leden

Het aantal betalende leden per 01-01-2017 is 420, dit is een krimp van 7 in vergelijking met 01-01-2016. Daarnaast hebben we 33 niet-betalende leden (zusterverenigingen en andere instellingen bijv. scholen e.d.)

Activiteiten

Voor 22 enthousiaste mensen was er zondag 17 april een wandeltocht langs de Oude Schoorlse Zeedijk.

Zondag 22 mei werd de fietstocht langs de oude trambaan nogmaals verreden.

De zomerexcursie was op 19 augustus 2016 en bracht ons naar de Maeslantkering bij Hoek van Holland. Ook maakten we een rondvaart door de havens van Rotterdam. Het afsluitende diner in Akersloot zorgde er mede voor dat ieder van de 89 deelnemers met een goed gevoel huiswaarts ging.

Zondag 18 september was er een fietstocht in het kader van 400 jaar Oudesluis.

Het bestuur heeft in het kader van de Maand van de Geschiedenis een poging gedaan jongelui bij de vereniging te betrekken. Rond het thema Grenzen werd een filmwedstrijd georganiseerd. Deze is echter jammerlijk mislukt.

Werkgroep

De werkgroep o.l.v. Ineke van Stuijvenberg en Nettie Wezelman heeft zich ook dit jaar weer bijzonder actief getoond. Voor meer informatie verwijs ik graag naar het eigen jaarverslag van de werkgroep.

Z.H.B.

Ook in 2016 zijn er weer vier Zijper Historie Bladen verschenen (maart, juni, september en december).

Het septembernummer was een extra dik themanummer over de zandsuppletie tussen Camperduin en Petten. Op dinsdag 27 september overhandigde voorzitter Piet Glas tijdens een feestelijke bijeenkomst in Petten het eerste exemplaar aan de burgemeester van Schagen, mevr. Van Kampen.

De redactie bestond uit Pauline Ravestijn-Uyleman en Jan Prij.

Tenslotte

Geheel onverwacht overleed 9 januari j.l. Pauline Ravestijn. Zij was bijzonder actief in onze vereniging, in het bestuur en in de redactie van de ZHB. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor haar inzet voor de vereniging.

Namens het bestuur,

Theo Volkers, secretaris