Jaarverslag 2015 – 2016

Jaarverslag 2015 – 2016

Vergaderingen

Het bestuur is zesmaal bijeen geweest in een bestuursvergadering (28 april, 8 juli, 10 september, 12 november, 14 januari en 17 maart); deze vergadering werd beurtelings bij de bestuursleden thuis ge-houden.

De voorjaarsvergadering werd gehouden op 14 april 2015 in dorpshuis de Uijtkijk te Sint Maartens-brug.

In het bestuur was Pauline Ravestijn tussentijds aftredend. Voor haar werd Anita Bobeldijk benoemd. Henk Katuin was aftredend en werd herbenoemd.

De kascommissie bestaande uit Jan Dekker en Jan Sampimom hebben de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. In de nieuwe kascommissie werden Jan Sampimon en Dirk Smit benoemd met Jaap v.d. Ploeg als reserve.

De contributie bleef onveranderd vastgesteld op 20 euro per jaar.

Na de pauze hield de heer Frans Diederik van de Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland een interessante lezing over het kleinschalig onderzoek in Schagerbrug naar een inheemse nederzetting uit de (vroeg) Romeinse Tijd.

De najaarsvergadering werd op 2 november 2015 gehouden in De Jonge Prins in ’t Zand.

Na een kort huishoudelijk gedeelte gaf Dirk Smit een boeiende presentatie over het Joodse Werkkamp, dat in 1944 in ’t Zand in gebruik was. Bijzonder was de aanwezigheid van René Taselaar, die onder-zoek deed naar dat kamp, Jan Mosk, zoon van eigenaar van het land waarop het kamp ingericht was en Anneke Boom-Turksma, die als kind haar vader bezocht in het kamp. Zij hadden mooie aanvullingen op het verhaal van Dirk.

Leden

Het aantal betalende leden per 01-01-2016 is 427, dit is een groei van 10 in vergelijking met het leden-bestand op 01-01-2015. Daarnaast hebben we 34 niet-betalende leden (zusterverenigingen en andere instellingen bijv. scholen e.d.)

Activiteiten

De zomerexcursie werd op 21 augustus 2015 gehouden en voerde ons naar Delft, waar de Koninklijke Porceleyne Fles werd bezocht. Ook maakten we een rondvaart door het oude Delft. Het afsluitende diner in Akersloot zorgde ervoor dat ieder van de 58 deelnemers VOLdaan huiswaarts ging.

Zondag 6 september was er een fietstocht langs de oude trambaan. Onder leiding van Marga Mars, Henk Katuin en Ineke van Stuijvenberg hadden de ruim 20 deelnemers een prachtige middag.

Werkgroep

Enkele leden van de werkgroep Historisch Onderzoek (Els Pellerin en Arnold Romeijnders met op de achtergrond Ineke van Stuijvenberg) hebben dit jaar weer de cursus Voorouderonderzoek van wijlen Kees Otter verzorgd.

Voor meer informatie uit de werkgroep verwijs ik naar het eigen jaarverslag van de werkgroep.

Z.H.B.

In 2015 zijn er weer vier Zijper Historie Bladen verschenen (maart, juni, september en december).

De redactie bestond uit Pauline Ravestijn-Uyleman, Jan Kooij en Jan Prij.

Tenslotte

Dit jaar is Joop Nederkoorn overleden. Joop was jarenlang bestuurslid van onze vereniging. Wij herdenken hem in dankbaarheid. Na een kort ziekbed overleed Jan Kooij, redactielid van de ZHB. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de vereniging.

Namens het bestuur, Theo Volkers, secretaris