ANBI

De Historische Vereniging is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Omdat we een zogenaamde culturele ANBI zijn, geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.
Met ingang van 1 januari 2014 dienen alle ANBI’s diverse gegevens openbaar te maken op hun website. Met deze webpagina en de gegevens op de andere pagina’s van onze website wordt aan deze verplichtingen voldaan.

 

De Historische Vereniging de Zijpe  Julianastraat 102, 1756 TP    ’t Zand

Doelstelling van de vereniging

De vereniging stelt zich ten doel bij te dragen tot het welzijn van de bevolking in haar werkgebied en van hen die zich daarbij betrokken voelen, meer speciaal door het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van de Zijpe en van het historisch streekeigen en de daar in optredende veranderingen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a.  het bevorderen of instellen van onderzoek ter vermeerdering van de kennis van de geschiedenis van de Zijpe en van het historisch streekeigen, zoals kleding , zeden en gewoonten, het taaleigen en het landschap;
b. het geven van voorlichting en advies;
c. het medewerken aan het behoud en voortbestaan van uit historisch oogpunt bezien belangrijke gebouwen en objecten, waaronder begrepen het verwerven van het gebruik of de eigendom van zodanige gebouwen en objecten of het verwerven van de zakelijke genotsrechten daarvan;
d. het uitgeven van publicaties en het verlenen van medewerking aan publicaties van anderen;
e. het samenwerken of onderhouden van betrekkingen met andere verenigingen, stichtingen of instellingen met een soortgelijk doel;
f . aIle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) = 816035489

De doelstelling van de ANBI volgt uit bovenstaande middelen om de doelstelling van de vereniging te behalen. Met name dient het bestuur (geldelijke) middelen in te zetten om bestaande leden te houden, nieuwe leden te werven en de jeugd zien te betrekken bij de vereniging.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

  1. De vereniging geeft het periodiek de Zijper Historie Bladen (ZHB) uit. Het blad verschijnt vier maal per jaar (maart, juni, september, december). In het blad staan artikelen, die, direct of indirect, betrekking hebben op de polder Zijpe en het dorp Petten.
  2. Artikelen uit de ZHB worden direct na uitgave van het blad op de website van de vereniging geplaatst en zijn daar doorzoekbaar.
  3. Jaarlijks organiseert de vereniging minimaal 2 jaarvergaderingen (voorjaar, najaar) met een lezing, waarvan het onderwerp, direct of indirect, te maken heeft met de polder Zijpe en het dorp Petten.
  4. Jaarlijks organiseert de vereniging een excursie naar een historisch interessante plek in Nederland; tevens organiseert zij minimaal één historische fiets- en wandeltocht in de polder Zijpe en/of het dorp Petten.
  5. De vereniging organiseert bij voldoende belangstelling jaarlijks een cursus Voorouderonderzoek (stamboom) en een cursus Oud Schrift (lezen van oude teksten).
  6. De vereniging werkt nauw samen met het museum in het werkgebied, het Zijper Museum in Schagerbrug. Vanuit het bestuur van de vereniging is één bestuurslid afgevaardigd in het bestuur van het museum.
  7. De vereniging organiseert in samenwerking met het Zijper Museum jaarlijks 6 fotomiddagen in het museum. Op deze middagen staan foto’s van een bepaald dorp uit de collectie van het museum centraal.
  8. Binnen de vereniging is de werkgroep Historisch Onderzoek actief. De werkgroep doet actief onderzoek naar graven op de gemeentelijke en katholieke begraafplaatsen in het werkgebied. Tevens heeft de werkgroep alle boerderijen in de polder Zijpe geïnventariseerd. Een uitgebreid overzicht is op de website geplaatst.

 

de functie en namen van de bestuurders

FUNCTIE NAAM
Voorzitter Piet Glas
Secretaris Theo Volkers
Penningmeester Tineke Sneekes-Wijnker
Bestuurslid Marga Mars-Pauw
Bestuurslid Anita Bobeldijk
Bestuurslid Margriet Struijf
Bestuurslid Toine de Waard

Salaris en vergoedingen

De historische vereniging “de Zijpe” is een non-profit vereniging. Het bestuur, redactie, de werkgroepen, commissie en andere vrijwilligers krijgen geen salaris, of vergoeding voor activiteiten. Uiteraard krijgen zij wel een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging.

Verslagen

2024-04-24 Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2015 – 2016
Jaarverslag 2014 – 2015

2024-04-24 Financiën 2023
Financieel jaarverslag 2022
Financieel Jaarverslag 2021
Financieel Jaarverslag 2020
Financieel Jaarverslag 2019
Financieel Jaarverslag 2018

Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2015

2024-04-24 Jaarverslag 2023 Werkgroep
Jaarverslag WG Historisch Onderzoek 2022
Jaarverslag WG 2021
Jaarverslag WG 2020
Jaarverslag WG 2019
Jaarverslag WG 2017
Jaarverslag Werkgroep Historisch Onderzoek 2015
Jaarverslag Werkgroep Historisch Onderzoek 2016