Jaarverslag 2014 – 2015

Jaarverslag 2014 – 2015

Vergaderingen

Het bestuur is vijfmaal bijeen geweest in een bestuursvergadering (12 juni, 4 september, 13 november, 15 januari en 26 maart); deze vergadering werd beurtelings bij de bestuursleden thuis gehouden.

De voorjaarsvergadering werd gehouden op 15 april 2014 in dorpshuis de Uijtkijk te Sint Maartensbrug.

Jan Rampen was aftredend en stelde zich niet herkiesbaar voor een nieuwe periode. Voor hem werd Theo Volkers als secretaris in het bestuur benoemd.

De kascommissie bestaande uit Dea Sampimon en Jan Dekker hebben de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. In de nieuwe kascommissie werden Jan Dekker en Jan Sampimon benoemd met Dirk Smit als reserve.

De contributie blijft vastgesteld op 20 euro.

Na de pauze hield de heer Robert Philippo een interessante, maar ingewikkelde en lange lezing over ‘de valkuilen en zegeningen van DNA-onderzoek als hulpmiddel bij voorouderonderzoek’.

De najaarsvergadering werd op 18 november 2014 gehouden in De Jonge Prins in ’t Zand.

Na een kort huishoudelijk gedeelte nam de heer Ad van Liempt het woord over zijn boek “Na de bevrijding”. Hij wist zijn gehoor van 110 man tot het laatst te boeien. Bijzonder waren enkele gebeurtenissen uit Ned. Indië, die direct aan het dorp ’t Zand gelinkt konden worden.

Leden

Het aantal betalende leden per 01-01-2015 is 417, dit is een afname van 5 in vergelijking met het ledenbestand op 01-01-2014. Daarnaast hebben we 35 niet-betalende leden (zusterverenigingen en andere instellingen bijv. scholen e.d.)

Excursie

De zomerexcursie werd op 22 augustus 2014 gehouden en ging naar Huis Doorn te Doorn.Er waren 52 deelnemers, die een mooie dag hadden.

In de periode van april tot en met oktober hebben we in 7 dorpen (Petten, ’t Zand, Callantsoog, Schagerbrug, Oudesluis, St. Maartensbrug en Burgerbrug) een dorpswandeling o.l.v. een plaatselijke gids georganiseerd. Deze wandelingen waren een groot succes met veel deelnemers.

Werkgroepen

Enkele leden van de werkgroep Historisch Onderzoek (Els Pellerin en Arnold Romeijnders met op de achtergrond Ineke van Stuijvenberg) hebben dit jaar 2x de cursus Voorouderonderzoek van wijlen Kees Otter gegeven.

Verder zijn de leden van de werkgroep actief met onderzoek naar oude Zijper families en hun levensverhalen.

Voor meer informatie verwijs ik naar het eigen jaarverslag van de werkgroep.

Z.H.B.

In 2014 zijn er weer vier Zijper Historie Bladen verschenen (maart, juni, september en december).

De redactie bestaat uit Pauline Ravestijn-Uyleman, Jan Kooy en Jan Prij.

Dit jaar is de heer Klaas Olieman overleden. Dhr. Olieman heeft in het verleden veel historisch onderzoek voor onze vereniging gedaan en diverse artikelen gepubliceerd in de ZHB.

Tenslotte

Onlangs is in de gemeente Schagen de KCARS (Kunst en Cultuur Advies Raad Schagen) opgericht. Deze raad adviseert het gemeentebestuur op het gebied van kunst en cultuur, gevraagd en ongevraagd. Wij hebben ons als lid aangesloten bij deze raad.

Namens het bestuur, Theo Volkers, secretaris