ANBI

De Historische Vereniging is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Omdat we een zogenaamde culturele ANBI zijn, geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.
Met ingang van 1 januari 2014 dienen alle ANBI’s diverse gegevens openbaar te maken op hun website. Met deze webpagina en de gegevens op de andere pagina’s van onze website wordt aan deze verplichtingen voldaan.

 

De Historische Vereniging de Zijpe  Julianastraat 102, 1756 TP    ’t Zand

Doelstelling van de vereniging

De vereniging stelt zich ten doel bij te dragen tot het welzijn van de bevolking in haar werkgebied en van hen die zich daarbij betrokken voelen, meer speciaal door het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van de Zijpe en van het historisch streekeigen en de daar in optredende veranderingen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a.  het bevorderen of instellen van onderzoek ter vermeerdering van de kennis van de geschiedenis van de Zijpe en van het historisch streekeigen, zoals kleding , zeden en gewoonten, het taaleigen en het landschap;

b. het geven van voorlichting en advies;

c. het medewerken aan het behoud en voortbestaan van uit historisch oogpunt bezien belangrijke gebouwen en objecten, waaronder begrepen het verwerven van het gebruik of de eigendom van zodanige gebouwen en objecten of het verwerven van de zakelijke genotsrechten daarvan;

d. het uitgeven van publicaties en het verlenen van medewerking aan publicaties van anderen;

e. het samenwerken of onderhouden van betrekkingen met andere verenigingen, stichtingen of instellingen met een soortgelijk doel;

f . aIle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) = 816035489

De doelstelling van de ANBI volgt uit bovenstaande middelen om de doelstelling van de vereniging te behalen. Met name dient het bestuur (geldelijke) middelen in te zetten om bestaande leden te houden, nieuwe leden te werven en de jeugd zien te betrekken bij de vereniging.

  • de hoofdlijnen van het beleidsplan volgt nog

de functie en namen van de bestuurders

FUNCTIE NAAM
Voorzitter Piet Glas
Secretaris Theo Volkers
Penningmeester Henk Katuin
Bestuurslid Ineke van Stuijvenberg
Bestuurslid Nettie Wezelman
Bestuurslid Anita Bobeldijk

Salaris en vergoedingen

De historische vereniging “de Zijpe” is en non-profit vereniging. Het bestuur, redactie, de werkgroepen, commissie en andere vrijwilligers krijgen geen salaris, of vergoeding voor activiteiten. Uiteraard krijgen zij wel een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging.

Verslagen

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016 – 2017

Jaarverslag 2015 – 2016

Jaarverslag 2014 – 2015

Financieel overzicht 2017

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2015

Jaarverslag Werkgroep Historisch Onderzoek 2015

Jaarverslag Werkgroep Historisch Onderzoek 2016

Jaarverslag WG 2017